Το FoulsPress είναι το μεγαλύτερο σύστημα αναμετάδοσης συνδέσμων σε πραγματικό χρόνο σε πλατφόρμα blogger!
Και είναι δωρεάν...

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020

ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ: Πολλά κανάλια όπως ο Alpha έπεσαν στην παγίδα της ...

ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ
Πολλά κανάλια όπως ο Alpha έπεσαν στην παγίδα της ...
Mar 2nd 2020, 20:20

Πολλά κανάλια όπως ο Alpha έπεσαν στην παγίδα της προπαγάνδας των τούρκων, στην δήθεν είδηση περί διάσπασης των Ελληνικών συνόρων,
...........................................................................

Εσκεμμένως μάλλον, Λύκαστρε ευγενές.

Όπερ εστί μεθερμηνευόμενον την Ελλάδα χρείαν έχειν του ¨πράξον πρώτος και αρχικώς εκ των έσω¨ όπως το Ισραήλ του εκτός.
Το στρατηγείον γαρ της 5ης φάλαγγος του εχθρού κατ' ουδέν ευρίσκεται εις την
αθηναϊκήν Βουλήν. Εκεί απλώ τω λόγω ευρίσκεται η παραπλανητική του θεατρική σκηνή.
Τα πεμπτοφαλαγγίτικα στρατηγεία-βάσεις του εχθρού εν Ελλάδι εισίν τα γερμανοτουρκορατούμενα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά δίκτυα αυτής.
Αυτά ως δείγμα της επαναστατικής βουλήσεως του λαού πρωτευούσης και συμπρωτευούσης ενδείκνυται πολιορκηθήναι κατά πρώτον και επί μονίμου βάσεως υπό αγρίως διαμαρτυρομένων πατριωτών διαδηλωτών δια το επιτελούμενον υπ' αυτών Αντινοϊκόν έργον της πνευματικής δηλητηριάσεως και ευνουχισμού του λαού. Εν περιπτώσει δε του μη αλλάξασθαι και εθνωφελώς συμμορφωθήναι δέον αυτά προσβληθήναι και πυρποληθήναι και ανατιναχθήναι προσέτι παραδειγματικώς, ει δυνατόν και μετά του γερμανοτουρκοδοσιλογικού γραικυλικού εθνοπροδοτικού πληρώματος αυτών!

Διότι μόνο τότε οι εντός και εκτός Ελλάδος εχθροί και φίλοι λήψονται το μήνυμα ότι η χώρα ήλλαξε εθνοπρεπώς σελίδα και η δημοκρατία προστατών-προτεκτοράτου χρεωκόπησε εν τη πράξει - πολίτευμα ούσα παρεκτροπή κατά τον πανεπιστήμονα Αριστοτέλη του ορθού πολιτεύματος ¨πολιτεία,¨ - παραχωρήσσα την θέσιν της εις την αξιοκρατικήν και ισονομικήν εθνοκρατίαν.
Και εννοήσαι αυτούς ότι ημείς οι αρχαίοι ιδρυταί της δημοκρατίας αποκηρύσσομεν και αποτασσόμεθα αυτήν εις υπήκοον όλης της ανθρωπότητος ως ολεθρίαν και εσκεμμένην πολιτικήν πλάνην διότι ως απεδείχθη εν τη πράξει αποτελεί τον υπ' αριθμ. ένα εχθρόν και δούρειον ίππον δια τον λαθρεποικιστικόν αφανισμόν της εθνοφυλής ημών ου μην αλλά και εν γένει του δυτικού κόσμου και πολιτισμού.
Αυτό όπερ και συμβήσεται νομοτελειακώς εις άπαντα τα κράτη εάν δεν αποκηρύξωσι αυτήν την πολιτικήν νόσον παρομοίως.
Οψόμεθα τότε, αποκηρύξαντες οι Έλληνες αυτήν, εις ποίους οι βρωμεροί εξουσιασταί και εθνοκτόνοι εκμεταλλευταί της ανθρωπότητος θα εξακολουθήσωσιν πωλείν ώσπερ μεταξωτάς κορδέλας τα δημοκρατικά των φύκια...

 
 
 
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου